elektryczne systemy grzewcze
MENU

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu Rozporządzenie).

W zawiązku z powyższym uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest FENIX POLSKA Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 50; NIP525-21-00-241 Regon014858226 22 766 45 60 biuro@fenix-polska.pl

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli będą przetwarzane w celu:

  1. zawarcia i realizacji umowy/wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury), jeżeli podali Państwo dane osobowe przy składaniu zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich nie podania niemożliwe jest zawarcie umowy. W takim przypadku przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia przez nas działań przed jej zawarciem.
  2. Rozpatrzenia Państwa wiadomości lub zapytania – jeżeli w wiadomości do nas podali Państwo nam swoje dane osobowe telefonicznie lub w drodze e-mailowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w takim przypadku wyrażona przez Państwa zgoda. Tę zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@fenix-polska.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
  3. marketingu bezpośredniego – jeżeli otrzymują Państwo od nas informacje handlowe, newsletter, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora. Wobec takiego przetwarzania masz prawo wniesienia sprzeciwu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@fenix-polska.pl. Wówczas Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać Państwa danych w tym celu.
  4. realizacji Państwa praw wynikających z zawartej z nami umowy, w tym prawa do rękojmi lub gwarancji – jeżeli udostępnili nam Państwo swoje dane w oświadczeniu o reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji, do której maja Państwo prawo w związku z dokonanym zakupem. Przetwarzanie Państwa danych jest w takim przypadku niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy, zamówienia lub odpowiedzi.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów przedstawionych powyżej lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów,z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zamówień (np. podmiotom wykonującym dla nas usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, płatnicze).

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych wymagało przesyłanie Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne,administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i polityką FENIX POLSKA Sp. z o.o. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez e-mail: biuro@fenix-polska.pl.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy pomiędzy naszymi firmami i ma charakter czysto informacyjny.